Habitat F – uputstvo

Objava ima za cilj da uputi korisnike u način korišćenja gasnih kotlova modela Habitat F modela 25, 30 i 35 kW.

Tekstualno uputstvo možete preuzeti na: UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE

Video uputstva:

Kako proveriti i dopuniti pritisak vode u kotlu? Pritisak vode u kotlu moguće je proveriti na manometru. Manometar je sastavni deo kotla i nalazi na donjoj oplati kotla sa desne strane. Pritisak vode treba da bude od 1-1,5 bar kada je temperatura vode u sistemu grejanja od 20-30*C. Normalno je da pritisak vode raste sve do 2,5 bar kada se voda u sistemu grejanja zagreva. Povećanje pritiska vode zavisi od količine vode u sistemu grejanja i postojanja dodatno gekspanzionog suda montiranog u sistemu grejanja. Važno je da pritisak vode na padne ispod 0,6 bar iz razloga što se tada pojavljuje greška “E10”. Potrebno je dopuniti vodu u sistem grejanja i greška će se sam ukloniti. Ako bi pritisak prevazišao 2,5 bar postoji bojazan da se otovori ventil sigurnosti i da voda počne da curi na sivu odučnu cev pod kotlom. Tada je potrebno ispustiti višak vode na pogodnom mestu na sistemu grejanja.

Slika 1 – provera pritska i dopuna sistema preko slavine za dopunu na samom kotlu

Kako ponovo pokrenuti kotao nakon greške “E01”? Greška “E01” nastaje iz razloga neuspelog paljena kotla. Najčešći razlozi nastanka greške su: 1. prestanak isporuke gasa od strane distributera ili 2. blokada kućno merno regulacijskog seta (KMRS). Nakon ponovnog snadbevanja gasom ili deblokade KMRS potrebno je resetovati gasni kotao stiskom i zadržavanjem dugmeta tokom 3s na kojem je naznačeno “reset”.

Video 1 – Resetovanje greške “E01”

Kako uključiti pripremu tople potrošne vode i grejanje? Pritiskaom na taster I/O možete odabrati tri stanja rada kotla (Video 1): 1. isključeno (OFF); uključena topla potrošna vode (prikazana je česma u gornjem desnom uglu ekrana kotla); 3. uključena topla potrošna voda i grjanje (prikazana je česma u gornjem desnom uglu ekrana kotla i radijator u gornjem levom uglu ekrana). Nije moguće odabrati stanje u kojem bi bilo aktivno samo grejanje. U vezi sa tim treba imati na umu da se topla potrošna voda neće pokrenuti u slučaju da ne dođe do istakanja vode na nekom mestu (slavini ili česmi).

Video 2 – uključenje tople potrošne vode i grejanja

Kako podesiti temperaturu grejanja? Način podešavanja temperature grejanja je prikazan u Videu 2. Treba težiti zadavanju temperature vode od 60*C do 80*C. treba izbegavati podešavanje temperature ispod 60*C iz razloga stvaranja kondenzata u dimnom traktu kao posledica sniženja temperature dimnih gasova u dodiru sa relativno niskom temperaturom povratne vode grejanja koja se tom prilikom javlja. Zavisno od toga koliko je spolja temperatura vazduha niska potrebno je podesiti temperaturu vode grejanja u toku sezone. Prilikom nižih temperatura vazduha spolja povećajte temperaturu vode grejanja i obrnuto – u prelaznom periodu sezone snizite temperaturu grejanja. Dobar izbor temperature grejanja će omogućiti sistemu grejanja da ugreje vazduh u prostoriji uz razuman broj ciklusa paljenja i gašenja kotla što je važno za dugovečnost i potrošnju kotla.

Video 3 – podešavanje temperature grejanja

Kako podesiti temperaturu tople potrošne vode? Način podešavanja temperature tople potrošne vode je prikazan u Videu 4. Uobičajeno podešavanje tempearture tople potrošne vode je od 40*C do 45*C. Treba težiti da podešena temperatura vode bude ugodna za korišćenje bez potrebe za njenim namešavaljem na slavini sa hladnom vodom. Znači, poželjna je što veća otvorenost slavine u poziciji ka samo toploj vodi.

Video 4 – podešavanje temperature tople potrošne vode